Sökning: "yttre och inre stress"

Visar resultat 21 - 25 av 82 uppsatser innehållade orden yttre och inre stress.

 1. 21. Den stressade sjuksköterskan : En litteraturöversikt om faktorer som kan leda till stress och utmattningssyndrom hos Nordiska sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Lindgren; Johansson Helen; [2018]
  Nyckelord :Burnout professional; Nurses; Work related stress; Arbetsrelaterad stress; Sjuksköterskor; Stress; Utbrändhet; Utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan slutet av 1990-talet har det i Sverige skett en ökning av långtidssjukskrivningar som framförallt beror på psykisk ohälsa. Personal inom sjukvården anser att deras arbete är stressigt och sjuksköterskor upplever att arbetet kan vara psykisk påfrestande. LÄS MER

 2. 22. Finns det samband mellan arbetsmotivation, personlighet och arbetsrelaterad utmattning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Marie Stenlund; Martin Schütz Sångberg; [2018]
  Nyckelord :arbetsmotivation; motivation; personlighet; big five; utmattning; stress; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka samband mellan arbetsmotivation, personlighetsdragen i Big five samtarbetsrelateradutmattning​.Tidigareforskninghar visat på samband mellan vissa personlighetsdrag och motivationsfaktorer som exempelvis yttre och inre motivation. LÄS MER

 3. 23. Det transformativa ledarskapets betydelse för medarbetarnas inre och yttre motivation i bankbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Fredrik Holgersson; Simon Molander; [2018]
  Nyckelord :Transformational leadership; Hackman and Oldham job characteristics model; intrinsic and extrinsic motivation; bank; Transformativt ledarskap; Hackman och Oldhams motivationsteori; inre och yttre motivation; bank;

  Sammanfattning : Ledarskap är viktigt för att medarbetarna ska bli motiverade i arbetet. Inom bankbranschen har chefen höga krav på medarbetarna. Medarbetarna i bankbranschen är ofta högutbildade och det finns olika sätt att motivera dem. Medarbetarna kan motiveras med både inre och yttre motivationsfaktorer. LÄS MER

 4. 24. SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSE AV ARBETSRELATERAD STRESS INOM HEMSJUKVÅRD : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linn Tadaris; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det framkom i tidigare forskning att det finns en typ av arbetsrelaterad stress inom vården. Det finns flera definitioner på begreppet stress. När människan blir utsatt för olika krav och förhoppningar då uppstår en fysiologisk reaktion i kroppen som kallas för stress. LÄS MER

 5. 25. Att vårda lätt sederade patienter på en intensivvårdsavdelning : En intervjustudie om intensivvårdssjuksköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Esther Evaldsson; [2018]
  Nyckelord :Intensivvårdssjuksköterska; lätt sedering; omvårdnad; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag strävar sjukvården efter att ha så lätt sederade patienter som möjligt på en intensivvårdsavdelning. Detta efter att forskning visat på att djup sedering av patienter ofta leder till långa vårdtider och komplikationer samt påverkar patienters psykiska hälsa på ett negativt sätt. LÄS MER