Sökning: "yttre och inre stress"

Visar resultat 6 - 10 av 82 uppsatser innehållade orden yttre och inre stress.

 1. 6. ”Det är ju lite som att stå utanför en ring när alla andra sitter i ringen och leker tillsammans” En kvalitativ studie om hbtq+-personers upplevelser av minoritetsstress i nära relationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Maria Abrahamsson; Beatrice Hägerström; [2020]
  Nyckelord :Minoritetsstress; hbtq ; nära relationer; coping; socialt stöd; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hbtq+-personers upplevelser och hantering av minoritetsstress i nära relationer samt upplevda konsekvenser på hälsan och de nära relationerna. Detta gjordes genom semistrukturerade intervjuer med tio personer, som bröt mot cis- och/eller heteronormen. LÄS MER

 2. 7. Dra i handbromsen : En kvalitativ studie om pedagogers stress på förskolan

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Camilla Nuss; Åsa Rosqvist; [2020]
  Nyckelord :stress; hälsa; förskola; förskollärare; didaktiskt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap angående pedagogers upplevda stress i förskolan samt på vilka sätt stressen kan påverka det didaktiska arbetet. För att ta reda på detta använde vi oss av en kvalitativ studie där vi intervjuade tio pedagoger, både förskollärare och barnskötare på två olika förskolor. LÄS MER

 3. 8. Lärares uppfattningar om motivationens betydelse : En kvalitativ studie om det motiverande arbetet i skolan Anne Harvisalo

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anne Harvisalo; [2020]
  Nyckelord :motivation; delaktighet; intresse; inre och yttre motivation; samverkan; interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på vad lärare såg för hinder och möjligheter i sitt arbete med att skapa intresse och motivation hos sina elever. En kvalitativ metod valdes för att fördjupa förståelsen för lärarnas tankar om det som både hindrar och möjliggör intresset och motivationen. LÄS MER

 4. 9. Att få rum i tiden : En kvalitativ studie om hur människor kan ​förhålla sig kognitivt, emotionellt och beteendemässigt till inre och yttre tempon

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Psykologi

  Författare :Clara Bankefors; [2020]
  Nyckelord :​Perception of time; tempo; time; experience of time;

  Sammanfattning : Tid är ett universellt tema som berör oss alla. Forskning visar att det finns en mängd olika perspektiv att förstå, betrakta och uppleva tid och tempo på. LÄS MER

 5. 10. Hanteringsstreategier för arbetsrelaterad stress : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Emma Aronsson; Emilia Vacker; [2020]
  Nyckelord :Coping strategies; Nurse; Occupational stress; Arbetsrelaterad stress; Hanteringsstrategier; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: Stress has different meanings for different individuals and contexts. In order to not have a negative impact of stress the body needs recovery. Occupational stress is a cause of absence from work. The nurse can be affected daily by occupational stress and needs strategies to cope with it. LÄS MER