Sökning: "yttre påverkansfaktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden yttre påverkansfaktorer.

 1. 1. Matematikångest eller olust i samband med arbete med matematik ur elevers perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lena Rickardsson; Olivera Brborovic Ramezic; [2019]
  Nyckelord :matematikprestationer; matematikångest; motivation; olust; självkänsla;

  Sammanfattning : I vårt dagliga arbete möter vi ofta elever med en negativ inställning till matematik. Eleverna säger att de inte kan och att de får ångest bara de tänker på att arbeta med matematik. Syftet med denna studie är därför att få en ökad förståelse för vilka möjliga orsaker som ligger bakom elevernas upplevelser av matematikångest. LÄS MER

 2. 2. Den upplevda kommunikationen under en omorganisering utifrån medarbetarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Ingela Nilsson; Malin Öqvist; [2018]
  Nyckelord :communication; management; manager; co-workers; reorganization; notices; lay off; kommunikation; ledning; chef; medarbetare; omorganisering; varsel; uppsägning.;

  Sammanfattning : Syftet var att genom en kvalitativ studie undersöka hur kommunikationen mellan chefer och medarbetare i en organisationsförändring upplevs gällande omorganisering, varsel och uppsägningar. Fem personer deltog som antingen fått besked om att få stanna kvar i organisationen eller som har blivit uppsagda. LÄS MER

 3. 3. "Jag lär mig men det är barnsligt" : Perspektiv på möjligheter och hinder för skrivlärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Anna-Karin Sandström; [2018]
  Nyckelord :Teaching writing; learning writing; sociocultural perspective; artefacts; zone of proximal development; scaffolding; possibilities; difficulties; Skrivundervisning; skrivlärande; sociokulturellt perspektiv; artefakter; proximala utvecklingsszonen; stöttning; möjligheter; hinder;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how four third grade pupils, who are in need of extra support in their development in writing, and their teacher describe the conditions of the teaching organization when writing factual text. The empirical material consisted of transcripts of interviews with teacher and students, supported by field notes of observations and video observations. LÄS MER

 4. 4. Ergonomi och mental närvaro i samspel för en hållbar kropp : en fallstudie om kulturella verktyg och metoder för ett ergonomiskt musicerande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Caroline Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Music ergonomics; music education; music therapy; violin; mental presence; mental training; relaxation; Ki-communication.; Musikergonomi; musikpedagogik; musikterapi; fiol; mental närvaro; mental träning; avspänning; Ki-kommunikation.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och utvärdera kulturella verktyg och metoder som ingående komponenter i en strategi för ett ergonomiskt musicerande avseende främst stråkmusiker. Studien är metodologiskt genomförd som en fallstudie med semi-strukturerade kvalitativa intervjuer i kombination med observationer och tidigare insamlat datamaterial. LÄS MER

 5. 5. Nyanställda sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av introduktionsprogrammet på en akutmottagning : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Angelica Flyckt; Björn Erfors; [2017]
  Nyckelord :Emergency Department; professional induction; nurse; experience; human resource; novice to expert; Akutmottagning; yrkesintroduktion; sjuksköterska; upplevelse; erfarenhet; human resource; novis till expert;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningen är en arbetsplats som ställer höga krav på sjuksköterskan som arbetar där då vården som bedrivs är mångfacetterad och snabbt skiftande i intensitet. Detta ställer krav på sjuksköterskans förmåga att sortera intrycken för att hantera situationerna som uppkommer på en akutmottagning. LÄS MER