Sökning: "yttre"

Visar resultat 31 - 35 av 3718 uppsatser innehållade ordet yttre.

 1. 31. Vilken betydelse har organiserad idrott för gymnasieungdomar i årskurs 2 och 3?

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Malin Gudmundson; Jim Stahre; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna intervjustudie är att undersöka den organiserade idrottens betydelse för idrottande ungdomar i årskurs 2 och 3 i gymnasiet. Studien undersöker vad som motiverar ungdomarna till att idrotta på fritiden. LÄS MER

 2. 32. Hur framställs högstadieelevers motivation till idrott och hälsa i studentuppsatser? : En allmän litteraturöversikt om vad som framkommer i studentuppsatser gällande elevers motivation till idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Richard Pentéus; Viktor Ojala; [2023]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; motivation; elever; lärare; genus; self determination theory;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka vad som framkommer i självständiga arbeten om högstadieelevers motivation till ämnet idrott och hälsa. Syftet är också att undersöka om uppsatserna påvisar skillnader i motivation till ämnet flickor och pojkar sinsemellan. Som metodval tillämpades allmän litteraturöversikt. LÄS MER

 3. 33. Ambulanssjuksköterskans beslutsfattande vid prehospitala hjärtstopp

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jonna Waldén; Josefin Ljungkvist; [2023]
  Nyckelord :Ambulans; Beslutsfattande; Hjärtstopp; Ambulanssjuksköterska; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Vid ett prehospitalt hjärtstopp där ambulans har tillkallats beslutar ambulanssjuksköterskan om att påbörja, avstå eller avsluta hjärt- och lungräddning (HLR). Arbetet i ambulanssjukvården ställer höga krav på att ambulanssjuksköterskan ska ha förmågan att fatta etiskt svåra beslut i komplexa vårdsituationer. LÄS MER

 4. 34. Kvinnors upplevelser av fysisk aktivitet under adjuvant cytostatikabehandling vid bröstcancer : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elina Cederberg Selander; Josefine Frykstrand; [2023]
  Nyckelord :Adjuvant chemotherapy; Breast cancer; Experiences; Physical activity; Self-care; Adjuvant cytostatikabehandling; Bröstcancer; Egenvård; Fysisk aktivitet; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Bröstcancer är den vanligaste cancerformen globalt bland kvinnor. Både den som insjuknat och dennes eventuella närstående drabbas av sjukdomens följder. En behandlingsform är adjuvant cytostatika vilket ofta resulterar i en mångfacetterad biverkningsprofil. LÄS MER

 5. 35. Förskollärares planeringsarbete av aktiviteter som inkluderar barn i behov av särskilt stöd : En intervjustudie av verksamma förskollärares inställning till inkluderingsarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Miranda Eriksson; Mathilda Löfgren; [2023]
  Nyckelord :Children with special needs; inclusion; preschool; preschool teachers; planning work; sociocultural perspective; Barn i behov av särskilt stöd; inkludering; förskola; förskollärare; planeringsarbete; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap för hur förskollärare planerar aktiviteter som inkluderar barn i behov av särskilt stöd. Vi har undersökt hur förskollärarens inställning och attityd till inkludering av barn i behov av särskilt stöd samt hur yttre faktorer påverkar planeringsarbetet av inkluderande aktiviteter. LÄS MER