Sökning: "ytvattenstatus"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet ytvattenstatus.

 1. 1. Kemisk klassning och klassning av särskilda förorenande ämnen i Tökilsbäcken : problematik kring antropogena metallers inverkan på naturmiljöer

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Lena Ehrling; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att övervaka utvecklingen i Sveriges sjöar och vattendrag används bland annat klassning av ekologisk- och kemisk status. Dessa faktorer ger information över vattendragets status och innefattar ett flertal parametrar som sammanställs till en slutlig klassning. LÄS MER

 2. 2. Hydromorfologisk regim för Ålands kustvatten och sjöar

  Master-uppsats,

  Författare :Jacob Nordlund; [2015]
  Nyckelord :Ytvattenstatus; fysisk påverkan; GIS; ramdirektivet för vatten;

  Sammanfattning : Physical pressure caused by human activity is a significant and growing environmental problem that has a major impact on aquatic environments and habitats. To deal with this problem, the EU Water Framework Directive demands that hydromorphological status assessment of surface waters be implemented by all member states as part of the ecological status assessment. LÄS MER

 3. 3. En utvärdering av de skogliga vattenplaneringsverktygen NPK+ och Blå målklassning med avseende på vattenkvalitet och vattenkemi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Ragna Lestander; [2014]
  Nyckelord :Skogsbruk; skogsvattendrag; vattenplanering; naturvärde; påverkan; känslighet; EU:s vattendirektiv; ytvattenstatus; försurning; övergödning; Forestry; boreal streams; water planning; biodiversity; impact; sensitivity; EU Water Framework Directive; surface status; acidification; eutrophication;

  Sammanfattning : Intresset för vattenfrågor har ökat efter införandet av EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet, 2000/60/EG) och inneburit att vattenvård och hänsynstagande till vatten inom skogsbruket fått större fokus. Målet med vattendirektivet är att alla vatten inom EU (Europeiska Unionen) ska erhålla en god kemisk och ekologisk status innan år 2015 samt att ingen försämring får ske. LÄS MER

 4. 4. Miljögiftssituationen i Skånes vatten

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Gustaf Boström; [2013]
  Nyckelord :Miljögifter; föroreningar; vattendirektivet; vattenförvaltning; kemisk ytvattenstatus; statusklassning; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Enligt EU:s ramdirektiv för vatten så ska alla medlemsstater förvalta sitt vatten så att man behåller eller förbättrar vattenkvaliteten och en stor del i detta arbete är den kemiska och ekologiska statusklassningen av alla vattenförekomster vilket bedrivs av länsstyrelserna. I denna rapport tar jag fram ett underlag åt Länsstyrelsen i Skåne län för den kemiska och ekologiska statusklassningen med avseende på tungmetaller och de organiska miljögifterna TBT och PAH. LÄS MER