Sökning: "yvonne hirdman genus i vården"

Hittade 1 uppsats innehållade orden yvonne hirdman genus i vården.

  1. 1. Lika vård på lika villkor? En systematisk litteraturstudie ur ett genusperspektiv

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Sara Fredriksson; Malin Gustafsson; [2005]
    Nyckelord :bemötande; genus; norm; patienter; systematisk litteraturstudie; uppfattning; vård;

    Sammanfattning : Genusperspektiv är en av flera variabler som kan påverka vården och bemötande. Ändå sker det dagligen fall av ojämlikhet inom den svenska vården. Syftet med denna studie var att beskriva om och hur bemötandet av patienter inom vården påverkas utifrån ett genusperspektiv. LÄS MER