Sökning: "yvonne hirdman genusteori"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden yvonne hirdman genusteori.

 1. 1. Den skickliga expertisen och den plikttrogna husmodern : En kvalitativ undersökning av mannen och kvinnan i Husmors Filmer ifrån 1953 - 1975

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hampus Götesson; [2021]
  Nyckelord :Husmoder; husmödrar; husmorsfilmer; husmorsfilm; spelfilm; folkhemmet; folkhem; filmanalys; genusanalys; genusgeografi; maskulinitetsteori; Hirdman; Connell; rörelsemönster; könsmönster; kvinnohistoria; genuspresentation; genusfilm; filmteori;

  Sammanfattning : Uppsatsen fokuserar sig på framställandet av mannen och kvinnan i Husmors Filmer under 1953 – 1975. Husmors Filmerna riktade sig till husmodern i hemmet och koncentrerade sig dels på hemmets faktorer så som matkultur, inredning och bohag, men även dels på olika hushållstekniker som städning och matlagning där husmodern ständigt var i fokus. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg och genus i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare samtalar om barn i aktiviteter med digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Andersson; Julia Hansson; [2021]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Förskola; Förskollärare; Genus; Kön; Könsskillnader; Programmering; Socialkonstruktionism; Yvonne Hirdman;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra hur förskollärare samtalar om barn i planerad undervisning med digitala verktyg. Dessutom ämnar examensarbetet att ge kunskap om genus i samband med förskollärares reflektioner och genom det finna olika tillvägagångssätt förförskollärare att verka för ett aktivt arbete med jämställdhet. LÄS MER

 3. 3. Spegel, spegel på väggen där, säg mig när jag smalast i landet är - En kvalitativ studie om unga kvinnors erfarenheter av hur könsnormer påverkar insjuknande och vidmakthållande av anorexia nervosa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Matilda Juneblad Målar; Kelly Söderholm; [2021]
  Nyckelord :anorexia nervosa; gender norms; gender perspective; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att ur ett genusperspektiv belysa hur unga kvinnor som har eller har haft anorexi uppfattar att könsnormer har påverkat deras insjuknande och vidmakthållande av sjukdomen. Studien baserades på en kvalitativ innehållsanalys av sex självbiografier skrivna av kvinnor som har eller har haft anorexi. LÄS MER

 4. 4. En kärlekens anda : Genus, ideal och politik i Grängesbergs socialdemokratiska kvinnoklubb 1901–1939

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofie Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Grängesberg; S-kvinnor; genus; arbetarrörelsen; kvinnorörelse; industrisamhälle;

  Sammanfattning : The Social Democratic Women’s Club in Grängesberg, Sweden, was founded by male mine workers in January 1901. Not until 19 years later, the Social Democratic Women’s Organization was founded on a national level. LÄS MER

 5. 5. The singular type woman : En narratologisk och genusteoretisk analys av Shirley Jacksons ”The Honeymoon of Mrs Smith (Version II): The Mystery of the Murdered Bride”

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Aurora Elisabeth Quintili; [2021]
  Nyckelord :Experientiality; Fludernik; Genuskontraktet; Genussystemet; Genusteori; Gotik; Hierarki; Hirdman; Isärhållande; Jackson; Narratologi;

  Sammanfattning : Efter Shirley Jacksons död år 1965 verkade allmänhetens uppmärksamhet gentemot hennes litterära produktion avta. Idag kan vi däremot observera ett kraftigt ökat intresse för hennes författarskap och de tematiker som behandlas, det vill säga kvinnans isolering, de sociala normernas inflytande på den mänskliga erfarenheten och ödets obarmhärtighet. LÄS MER