Sökning: "zinc"

Visar resultat 11 - 15 av 261 uppsatser innehållade ordet zinc.

 1. 11. Föroreningsspridning runt en deponi i Uppsala : Dataanalys och modellering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Sofia Bjälkefur Seroka; [2019]
  Nyckelord :landfill; contaminant transport; MODFLOW; groundwater; groundwater modeling; contaminated groundwater; landfill capping; deponi; grundvatten; MODFLOW; föroreningsspridning; föroreningstransport; grundvattenförorening; sluttäckning; grundvattenmodellering;

  Sammanfattning : Deponering är globalt sett det vanligaste sättet att hantera avfall, men i Sverige får sedan 2001 enbart avfall som inte kan återanvändas deponeras. Innan deponiförordningen trädde i kraft 2001 deponerades många olika typer av avfall. LÄS MER

 2. 12. Renat avloppsvatten för bevattning i jorbruk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :William Lövdahl; [2019]
  Nyckelord :Bevattning; Jordbruk; Näringsämnen; Tungmetaller; Lagstiftning; Gränsvärden; Agriculture and Food Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Water scarcity is becoming more and more of a global challenge due to, among other things, climate change and global population growth. Seventy percent of freshwater resources globally are used for agricultural purposes and new strategies are needed to meet the increasing water demand. LÄS MER

 3. 13. Avvänjning utan medicinsk zinkoxid i hög dos och dess påverkan på tillväxtgrisens dödlighet, diarréförekomst, tillväxt och foderomvandlingsförmåga

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Thea Kristensson; [2018]
  Nyckelord :avvänjning; mag-tarm hälsa; medicinsk zink i hög dos; avvänjningsdiarré; tillväxt; dödlighet; foderomvandlingsförmåga;

  Sammanfattning : Tilldelning av foder med inblandning av medicinsk zink i hög dos, 2500 mg Zn/kg foder, används av många grisproducenter i EU för att förebygga avvänjningsdiarré. Det kommande zinkförbudet som träder i kraft 2022 påverkar många smågrisprodu-center i EU och är en högt prioriterad fråga. LÄS MER

 4. 14. The impact of feed and diet on crickets’ nutritional value and anatomy

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Gabriella Håkansson; [2018]
  Nyckelord :cricket; house cricket; Cambodian field cricket; Teleogyrus testaceus; entomophagy; protein quality; computer tomography;

  Sammanfattning : Denna studie utvärderar den kemiska sammansättningen hos kambodjanska syrsor (Teleogyrus testaceus) uppfödda på fyra olika dieter. Syrsor från en tidigare studie (Miech et al., 2016) om tillväxt och överlevnad användes i studien. Aminosyrakomposition, mineralinnehåll, vikt och storlek analyserades. LÄS MER

 5. 15. Filter Materials for Sorption of Cu and Zn in Stormwater Treatment: A Batch Equilibrium and Kinetic study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Per-Albin Norman; [2018]
  Nyckelord :Stormwater; Treatment; Metals; Sorbents; Batch equilibrium test; Isotherms; Kinetic test; Catch basin inserts;

  Sammanfattning : Urban stormwater is today recognized as a significant source of pollution that has contributed to the deterioration of water quality in lakes and streams. Of the pollutants, metals are commonly occurring in stormwater and can cause major damage when released into the receiving waters. LÄS MER