Sökning: "zuranolon"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet zuranolon.

  1. 1. Läkemedelsbehandling av postpartum depression - en studie av effekt med brexanolon, zuranolon, sertralin, paroxetin

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

    Författare :Abdullah Haj Kasem; [2022]
    Nyckelord :Postpartum depression; brexanolon; zuranolon; sertralin; paroxetin;

    Sammanfattning : Bakgrund: Postpartum depression (PPD) är ett växande folkhälsoproblem, vilken drabbar mellan 10 – 20 % av barnafödande kvinnor globalt. PPD kan negativt påverka moderns funktion, social anpassning och ökar risken för självmord. LÄS MER