Uppsatser.se samarbetar med LIBRIS


Hämtning av data från LIBRIS

Uppsatser.se hämtar uppsats-information från avdelningen för LIBRIS vid Kungliga biblioteket i Stockholm. Detta innebär att vi med deras tillåtelse får visa uppsatser lagrade i LIBRIS uppsatsdatabas ”Uppsök”. Uppsatser.se är inte ansvariga för att samla in eller lagra uppsatser i databasen. Vi saknar även befogenheten att ta bort eller ändra information som finns lagrad i ”Uppsök”.

Om LIBRIS
LIBRIS-avdelningen vid Kungl. biblioteket ansvarar för utveckling och drift av nationella lösningar inom biblioteksområdet. LIBRIS ska vara ett rationaliseringsinstrument för medlemsbiblioteken och ska synliggöra samlingarna vid landets forskningsbibliotek. LIBRIS klassiska verksamhetsområden är den centrala samkatalogen och det nationella fjärrlånesystemet.

Fler uppsatser
Tillsammans med LIBRIS har vi som mål att fler skolor och institutioner ska ansluta sig till LIBRIS Uppsök. Varje år skrivs tiotusentals uppsatser på svenska universitet och högskolor - detta utgör en enorm kunskapsbank som vi vill tillgängliggöra för fler än några få studenter och lärare. Kontakta oss därför gärna för vidare information om att ansluta er institution eller skola till LIBRIS Uppsök.

Referenser
Tydliga referenser är ett måste vid hänvisning till information tagen från Uppsatser.se eller LIBRIS Uppsök. Information utan källhänvisning är plagiat. Många universitet och högskolor straffar plagiat i uppsatser och examensarbeten hårt. Nu för tiden finns effektiva digitala system för att upptäcka plagiat, exempelvis Urkund.


Hur får jag med min egen uppsats på Uppsatser.se?

Om du vill få med din uppsats på Uppsatser.se, kontakta din institution, och hör efter om de är med i Uppsök. Det är de respektive skolornas institutioner och bibliotek som ser till att uppsatserna går att nå via Uppsök.

Observera att vi på Uppsatser.se inte kan hjälpa dig med att lägga till, ändra eller ta bort uppsatser i databasen. Vi syndikerar endast informationen i databasen, och kan alltså inte ändra på informationen. Kontakta din institution eller ditt universitets-bibliotek för denna typ av frågor.

Hos LIBRIS kan man läsa mer om Uppsök och vilka högskolor som är med i samarbetet. På denna sida finns mer info om Uppsök.

Mer info om Uppsatser.se

Här kan du läsa mer om sajten Uppsatser.se.