Upplevelsen av lidandet under cytostatikabehandling hos kvinnor med cancersjukdom : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

Sammanfattning: Bakgrund: En av de vanligaste behandlingarna vid cancersjukdom är cytostatika. Under cytostatikabehandlingen är det vanligt att drabbas av biverkningar. Dessa biverkningar medför att kvinnor med cancersjukdom upplever ett fysisk och psykiskt lidande. Upplevelsen av lidandet under cytostatikabehandlingen kan relateras till ett sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande.  Syfte: Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av lidandet under cytostatikabehandling hos kvinnor med cancersjukdom Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på 11 vetenskapliga artiklar. Data analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans beskrivning av tillvägagångssättet för en kvalitativ innehållsanalys.  Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier: Känslomässig påverkan till följd av cytostatikabehandlingen och cancersjukdomen, Kroppsliga förändringar, Psykosocial påverkan, Bristande informationsgivning och stöd från vårdpersonal. Slutsats: Under cytostatikabehandlingen upplevde kvinnorna ett sjukdomslidande, livslidande och ett vårdlidande. Ökad förståelse kring hur lidandet under cytostatikabehandlingen upplevs medför att sjuksköterskan kan tillämpa åtgärder för att lindra sjukdoms- och livslidandet, samt eliminera vårdlidandet. Vidare forskning bör fokusera mer på hur lidandet upplevs hos kvinnor med andra cancerformer än bröstcancer

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)