Utomhuspedagogik i matematik : hinder och möjligheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Arbetet baseras på vad lärare ser för hinder samt möjligheter med att bedriva utomhuspedagogik i matematik. Vilka fördelar eller nackdelar som finns med metoden och vilken nytta eleverna kan få av utomhuspedagogik i matematik. Syftet med denna undersökning är att undersöka och bidra med kunskap om hur lärare upplever hinder och möjligheter med att bedriva utomhuspedagogik inom matematik i årskurserna 4-6. Metoden som har använts för att utföra undersökning är kvalitativa intervjuer som senare har transkriberats och analyserats för att få ett resultat som besvarar undersökningens syfte samt frågeställningar. Resultatet från studien visar att lärarna själva är hindren men även möjligheten för om utomhuspedagogik används inom matematiken. Även om resultatet visar att eleverna tycker att utomhuspedagogik i matematik är roligt samt skapar förståelse för matematiken är det inte alla lärare som använder sig av det, vissa använder det inte alls. Resultatet visar att utomhuspedagogik i matematik har sina hinder men att de framförallt konstrueras av läraren medan en mer positiv inställning till utomhuspedagogik kan generera förståelse för matematikens existens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)