”Kenta ser att killarna kommer. Nu kollar dom på honom och på alla kjolarna. Det är nog bäst att han går på toan.” - Iscensättningar av genus och etnicitet i barnböcker

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Sammanfattning:Syftet med denna studie var att undersöka hur genus och etnicitet konstruerades i ett urval av de mestutlånade barnböckerna i Göteborgs stad år 013. Våra frågeställningar var: Vilka identifikationer erbjuds idessa böcker? Hur iscensätts genusmässiga och etniska identiteter? Vi använde oss av en kvalitativ ochkvantitativ innehållsanalys i vår textanalys. Detta då vi ville undersöka både det manifesta inslaget itexterna, alltså det som explicit uttrycks, men även analysera det som uttrycks mellan raderna. Då vi ansågatt en bildanalys skulle ge extra värde till vår textanalys, valde vi att komplettera textanalysen med ensådan. Vårt urval bestod av 7 barnböcker som alla fanns med på 100 listan över de mest utlånade böckernapå alla Göteborgs folk- och skolbibliotek. Vi valde särskilt ut böcker som hade minst en karaktär medannan än svensk etnicitet samt böcker där båda könen fanns med bland karaktärerna. I vårt resultat kunde vise en effekt av de föreställningar som finns om kön och etnicitet. Vi fann att karaktärer som tillåts bryta motkönsnormerna samtidigt framställdes som annorlunda. Vidare fann vi att identifiktationsmöjligheterna förmän och kvinnor som bryter mot genusförväntningarna var begränsade genom att karaktärens utseendeförstärktes enligt könsnormerna. När karaktärer med annan än svensk etnicitet skildrades, var de mestadels ibakgrunden eller frammålades som stereotyper. Karaktärerna skildrades med häftigt temperament ochillustrerades med stereotypt överdrivna drag. Då barnböckerna vi har analyserat används i skolan/förskolanär det viktigt att lärare diskuterar och granskar de värden som uttrycks däri. Böckerna ger möjlighet tilligenkänning och identifikation varför det är nödvändigt att skildringen inte är för snäv. Det är därför av storvikt att lärare kan bredda sitt utbud av böcker, som omfattar normbrytande flickor och pojkar utan attböckerna skildrar dem som annorlunda och avvikande från de andra av samma kön.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)