Organisationskultur och dess inflytande på integration en jämförande studie av två kommunala gymnasieskolor i Göteborgs stad

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Författare: Samir Kadic; Jakob Gabriels; [2019-03-19]

Nyckelord: Integration; Skola; Organisationskulturell teori;

Sammanfattning: Syftet med studien är att jämföra organisaionskulturen och dess inflytande påintegrationsarbetet hos två kommunala gymnasieskolor i Göteborgs stad, International High School of the Gothenburg Region samt Burgårdens utbildningscentrum, och vilka eventuella likheter och skillnader som kan skönjas mellan skolorna. Vi valde att skriva om detta efter att ha märkt hur lite utrymme det fick i tidigare forskning om skolan.För att genomföra studien använder vi oss av tillsynsrapporter från Skolverket/Skolinspektionen och genomförande av intervjuer med rektorer och lärare.Därefter jämfördes skolorna med varandra och utifrån vår organisationskulturella teori i formav Denisons modell. En modell som både beskriver och mäter egenskaper hos högpresterande organisationer efter fyra avgörande huvuddrag: Uppdrag, Överensstämmelse, Engagemangoch Anpassningsförmåga.En slutsats vi dragit är att organisationskulturen i skolorna påverkar deras integrationsarbete ivarierande utsträckning, eftersom organisationskulturens påverkan också beror på skolans specifika kontext. Integrationsarbetet är inte avgränsat i en specifik plan, utan det ärinkluderat i andra planer som exempelvis likabehandlingsplaner. Integrationsarbetet får större effekt i skolorna när det inkluderas i andra planer och verksamheter i skolans specifikakontext, och samverkar med dessa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)