Realtidsgenomsökning efter säkerhetsrisker i JavaScript-kod

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Sammanfattning: Syftet med detta arbete är att undersöka om det är möjligt att kunna i realtid undersöka kod på en webbsida för att rekommendera uppdatering av en befintlig webbläsare vid behov, utan att användarupplevelsen påverkas negativt. För att undersöka detta implementerades ett program i JavaScript. Sex olika JavaScript-bibliotek användes som testfall. Programmet söker igenom koden som finns i ett JavaScript-bibliotek och gör en rekommendation med hänsyn till några kända säkerhetsrisker och försvar mot dem. Dessutom beräknar programmet svarstiden med hjälp av klockan på klientsidan. Enligt Tolia, Andersen och Satyanarayanan (2006) visar undersökningar som har gjorts att användare föredrar svarstider som är under en sekund, och att svarstider som är över en sekund kan få användarna att bli missnöjda. För att användarupplevelsen inte skall påverkas negativt, bör svarstiden inte överstiga en sekund. Resultaten från undersökningen visar att svarstiderna inte blir tillräckligt långa för att kunna påverka användarupplevelsen negativt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)