Engelskt inflytande i svenska och koreanska : En jämförande attitydundersökning

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Sammanfattning: Denna uppsats studerar attityd till engelskt inflytande i svenska hos svenskar respektive i koreanska hos koreaner samt sverigekoreaner. Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka medvetna och undermedvetna attityder svenskar och sydkoreaner har till inblandningen av engelska ord i svenska respektive koreanska. Uppsatsen syftar också till att utröna om och i så fall hur en annorlunda språkmiljö påverkar attityden till denna inblandning i koreanska hos sverigekoreaner. Studien utgår ifrån min observation av frekvent inblandning av engelska ord hos svenskar, vilket går emot min iakttagelse hos sydkoreaner som ofta visar irriterade reaktioner till inblandningen av engelska ord i koreanska. En bakgrundsfaktor är också att svenska och koreanska har olika historiska och språkpolitiska förhållanden. Studien bygger på tre olika undersökningar, vilka är matched guise-test, enkät och intervju, inkl. ett ordvalstest. De två första undersökningarna genomfördes med informanter bestående av svenskar resp. koreaner med avsikt att beskriva och jämföra undermedvetna och medvetna attityder. Med sverigekoreaner, indelade i tre grupper efter språkbakgrund, nämligen förstagenerations-, 1,5- och andragenerations- och övriga koreaner, utfördes en intervjuundersökning. Resultatet visar att det finns stora skillnader mellan medvetna och undermedvetna attityder till engelskt inflytande i svenska hos svenskar respektive i koreanska hos koreaner och att attityderna mellan länderna skiljer sig åt kraftigt. För Sveriges del visades det att man är mer negativ till engelskt inflytande i matched guise-testet än i enkäten medan det var tvärtom i Sydkorea. Förvånansvärt nog var sydkoreaner mycket positivare till engelskt inflytande i matched guise-testet och de hade en mer språkpatriotisk inställning i enkäten. Detta tyder på att språkpatriotism och attityd mot engelska inte alltid hänger ihop. Genom intervjuundersökningen kom det fram att attityderna till engelska och inblandningen av engelska ord varierar en del beroende på språkbakgrund och på att koreanska har en mycket stark ställning hos informanterna oavsett språkbakgrund. Däremot visades det att den positiva ställningen till koreanskan hos informanterna inte är särskilt märkbar när de använder språk i verkligheten. Resultatet av ordvalsfrågorna mellan ”renare” koreanska ord och engelska lånord i intervjuerna visade att informanternas val beror mest på grad av etablering i språket, ej själva språket. Enligt intervjuundersökningen verkar sverigekoreanernas attityd till inblandningen av engelska i koreanska inte ha påverkats av deras annorlunda, mer blandade språkmiljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)