Bolagsordningen och avtalet - En studie av bolagsordningen och aktieägaravtalet, med fokus på deras rättsverkningar och inbördes förhållande

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Bolagsordningar och aktieägaravtal skapar en hel del rättsfrågor, både individuellt och ihop. Många problem rör rättshandlingarnas rättsverkningar och vad verkningarna innebär för aktieägarna, bolaget och övriga avtalsparter. Dessa rättsfrågor har utretts i denna text och särskild hänsyn tagits till hur skydd för svagare part formar och påverkar rättsverkningarna för bolagsordningen och aktieägaravtalet. Stora delar av utredningen återkopplar till den aktiebolagsrättsliga och den avtalsrättsliga separationsprincipen. Separationsprinciperna är utgångspunkterna i att förstå rättshandlingarnas rättsverkningar genom att de ger uttryck för rättsområdenas gränser. Bolagsordningen är genom den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen utom all påverkan från eventuella avtal, medan aktieägaravtalen inte påverkas av aktiebolagsrättsliga grunder enligt den avtalsrättsliga separationsprincipen. Förutom en jämförelse av aktiebolagsrätten och avtalsrätten, skiljer texten därför rättsområdena åt. Jämförelsen syftar till att aktualisera de problem som kan uppkomma vid val av rättshandling och i samband med att rättshandlingens giltighet gentemot aktiebolaget ifrågasätts. Minoritetsskyddsreglerna och 36 § avtalslagens tillämpning på bolagsordningar och 36 § tillämpning på aktieägaravtal är likaså områden som drar fördel av en jämförelse för att föra fram eventuella fördelar och nackdelar med rättshandlingarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)