Att bedöma potentialen i online communities

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Max Enskog; Michell Hansson; Fredrik Hörnberg; [2007-06-28]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Online communities är en färsk bransch där flerauppmärksammade förvärv ägt rum under det senaste året. Värderingen av nya företag påosäkra marknader kan ofta vara svår, i och med osäkerhet vad gäller hur den framtidapotentialen skall bedömas. Uppsatsens frågeställning går ut på att redogöra för hur detta kanske.Syfte: Uppsatsens explorativa syfte går ut på att inhämta så mycket kunskap och informationom ämnet som möjligt, och därigenom sträva efter att kartlägga och synliggöra den potentialoch de risker som finns inom branschen online communities.Avgränsningar: Online communities är en plats där människor träffas virtuellt för attinteragera med varandra. Vi har valt att analysera sociala, relationsfrämjande, onlinecommunities som primärt är riktade mot ungdomar i Norden vars syfte är att utgöra enträffpunkt för allmänt socialt umgänge.Metod: Uppsatsen har ett explorativt undersökningsförfarande, där ett kvalitativttillvägagångssätt begagnats för att inhämta primärdata i form utav intervjuer med analytiker,experter och uppköpare.Analys och slutsatser: Intellektuellt kapital är grunden till värdeskapandet i en onlinecommunity. Att vårda relationer till medlemmarna är av avgörande vikt för framgång. För encommunity finns därmed en stor del av potentialen i möjligheten att skapa intäkter utan attstöra medlemsrelationerna. Vid förvärv av en online community ligger en stor del av värdet idet sätt de tänkta synergierna ska erhållas.Förslag till fortsatt forskning: Författarnas förslag till fortsatt forskning är att medelst enkvantitativ ansats utföra en övergripande kvantitativ undersökning för att statistisktsäkerställa vilka faktorer och variabler som är intressanta att beakta vid förvärv av onlinecommunities. Att mäta medlemmarnas efterfrågeelasticitet för betaltjänster på communityn ären annan intressant studiemöjlighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)