Polisens hårda (hash)tag

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: I takt med digitaliseringen har det skett ett kommunikativt skifte som kräver de auktoritära myndigheterna att tänka om kring deras kommunikation. Idag har sociala medier öppnat upp möjligheten för myndigheter att skapa en lekfull och kreativ dialog med sina medborgare. Denna kvalitativa studie syftar till att öka förståelsen för myndigheters kommunikation på sociala medier i relation till värdeskapande. En semiotisk bild- och textanalys har genomförts på två av Polisens lokala Instagramkonton, Polisen Skärholmen och Polisen Norrmalm. Vidare har en kompletterande innehållsanalys genomförts på Polisens policydokument för att kartlägga hur värde kan förstås. Tidigare forskning har visat att myndigheter, såsom Polisen, står inför stora utmaningar inför en etablering på sociala medier, framförallt med hänsyn till de visuella sociala medierna som avser en större effekt på individens känslomässiga och kognitiva tolkning jämför med endast text. Det teoretiska ramverket innefattar teorierna value based management, Goffmans dramaturgiska teori, inramningsteorin och semiotik. Analysen resulterade i slutsatsen att Polisen skapar värde med sin kommunikation på sociala medier, men på olika sätt beroende på vilken poliskår som kommunicerar. Vi vill därför betona vikten av välformulerade värdedokument, speciellt när de ska vara applicerbara på en hel myndighet och att Polismyndigheten kan behöva urskilja vad som är viktigt att kommunicera ut till medborgarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)