Mångkultur i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärarnas beskrivningar av deras arbete med mångkultur

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att ta reda på hur några yrkesverksamma förskollärare beskriver sina erfarenheter av att arbeta med mångkultur i förskolan. Studien utgick från en kvalitativ forskningsansats i form av semistrukturerade intervjuer. Det interkulturella perspektivet har varit utgångspunkten i denna studie, där förståelse, öppenhet och medvetenhet över sin egen kultursyn får en betydande roll i den mångkulturella undervisningen. Studiens resultat visade på att förskollärarna i sin mångkulturella undervisning använder sig av olika verktyg och arbetsmetoder. Vidare ansåg förskollärarna att det förekom både svårigheter och möjligheter i det mångkulturella arbetet. Både arbetslagsreflektion och ett interkulturellt förhållningssätt anses vara gynnsamma för det mångkulturella arbetet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)