”En kanna av skam” som tystar sexuella övergrepp : En kvalitativ studie om flickors känslomässiga påverkan av pappans sexuella övergrepp i barndomen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

Sammanfattning: Det finns flickor som under sin barndom blir utsatta för sexuella övergrepp. Syftet med studien var att få kunskap om hur dessa flickor påverkas känslomässigt efter att pappan utsatt dem för sexuella övergrepp men även hur flickorna påverkats av föräldrarnas inställning till övergreppen. Materialet består av fyra självbiografier och metoden som används är kvalitativ. Teorier om skam, skuld och sociala band är studiens teoretiska utgångspunkt och det empiriska materialet har analyserats utifrån tematisk analys. Resultatet av studien visar att flickorna i självbiografierna påverkades känslomässigt negativt och upplevde svek, skuld och skam.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)