När någon säger inkludering- fråga vad de menar med det! Samtal i fokusgrupper om hur grundskollärare tolkar inkluderingsbegreppetSamtal i fokusgrupper om hur grundskollärare tolka

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Fatima Haga Bjäreland; Katarina Sperre; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: AbstractExamensarbete: 15 hpProgram: Specialpedagogiska programmet, SPP610Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht 2018Handledare: Sofie GustafssonExaminator: Eva GannerudRapport nr: HT18-2910-269-SPP610Nyckelord: En skola för alla, inkludering, integrering, relationellt- och kategoriskt perspektiv___________________________________________________________________________ Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera hur några grundskollärare tolkar och använder begreppet inkludering. Syftet är även att undersöka om det finns kopplingar mellan grundskollärarnas användning av begreppet och de tolkningar som nämns i forskningen om inkluderingsbegreppet. För en specialpedagog kan detta vara användbart för att kunna möta pedagoger i deras förståelse av begreppet och därmed öka kvaliteten i handledningen, observationer, utveckling av lärmiljöer och så vidare. Teori: Uppsatsen har tagit sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet då grundskollärare verkar inom samma kontext gällande skolans styrdokument. Vid analysen av den insamlade empirin antog vi en hermeneutisk ansats då vi ansåg att den kunde vara en utgångspunkt vid bearbetning av resultat och analys. Metod: Uppsatsen är kvalitativ och vi har valt att använda oss av metodkombination genom att vi kombinerade vinjettmetoden med fokusgrupper vid insamlandet av vår empiri. Uppsatsen är inspirerad av en hermeneutisk ansats. I analysarbetet av den insamlade empirin har vi tagit hjälp av en hermeneutisk tolkning. Resultat: I resonemanget kring inkluderingsbegreppet ser vi att pedagogerna utgår ifrån enskilda elever i skolsvårigheter. Forskarna framhåller att begreppet står för att man utgår från helheten/undervisningen som ska anpassas till delarna. Pedagogerna diskuterar oftast begreppet utifrån rumslig-, social- och didaktisk inkludering. I forskningen skrivs det fram att inkludering är ett ideologiskt/teoretiskt begrepp som har liten bäring i praktiken, vilket bekräftas av

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)