Frånvaro på idrotten – Vilka anledningar kan finnas, och vad kan man göra?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Denna kunskapsöversikt skrevs med syfte att dels vara en fördjupning i ett ämne/problem som vi tycker är viktigt och som ofta inte tas upp i den utsträckning som det kanske hade behövts, inom ramen för vår utbildning, men även i proportion till hur utbredd problematiken faktiskt är utifrån det man har kunnat se på skolor. Frånvaro och dess olika anledningar är ett ämne som inte tas upp i lärarutbildningen i stor utsträckning vilket är märkligt med tanke på de implikationer som det skapar för framtida lärare, elever och föräldrar. I en rapport från Skolinspektionen från 2010, där 172 högstadieskolor granskades, så var endast en fjärdedel av dessa lektioner fulltaliga när det kom till närvarande elever (Skolinspektionen, 2010). I denna kunskapsöversikten har vi valt en frågeställning som är följande: Vilka faktorer ligger bakom elevers frånvaro i ämnet idrott och hälsa, och vad kan man sedan som lärare göra i syfte att motverka och förebygga detta? I vårt arbete så har vi ringat in två problemområden utifrån denna frågeställning, nämligen psykisk ohälsa och kulturell påverkan. I vår informationssökning så har vi tagit fram relevanta källor som berör dessa ämnen, huvudsakligen studier, både från Sverige och utomlands, och även ställt dessa i relation till styrdokument, rapporter och till viss del kurslitteratur från vår utbildning. Sammanställningen av resultat fungerade på samma sätt som metod, att vi bearbetade de två underfrågorna separat. Resultatet visade på vikten av ett gott klassrumsklimat för att motarbeta kränkande behandling och på så sätt bekämpa elevers ovilja till att närvara på idrott och hälsa, samt även betydelsen av en omgivning där alla känner att de kan delta oavsett bakgrund och tidigare erfarenheter inom sport och motion. I diskussionsdelen behandlas vilka åtgärder som skulle kunna göras av en skola i syfte att behandla och förebygga problemen med närvaro, samt förs resonemang kring lärarens roll i att bygga upp ett gott klassrumsklimat som förhindrar uppkomsten av kränkande behandling och således risken för att elever blir frånvarande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)