Riskavsättningens inverkan på ett projekts riskhantering : erfarenheter från ett stort industriprojekt

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

Sammanfattning:

Studien fokuserar på vilken inverkan ett anbuds riskavsättning har på ett projekts riskhantering och vad som kan förbättras med avseende på riskhanteringen vid anbud. Det finns många definitioner av risk är men i denna studie menas huvudsakligen ”kombinationen av sannolikhet för en viss händelse och dess konsekvenser” med betoning på oönskade negativa händelser. Produkten av sannolikheten och konsekvens används flitigt för att beräkna förväntad riskkostnad när konsekvensen är uttryckt i pengar. En intervju med en Risk Manager från ett stort industriprojekt har genomförts för att ta del av dennes erfarenheter från sin profession. Bland annat framkom det under intervjun att anbudet ibland överlämnas till den som efterfrågat anbudet innan en fullständig riskanalys har gjorts. Det framkom även att riskkostnaderna som inkluderas i anbudet ibland justeras ner från en tidigare bedömning. Bland annat analyseras anledningarna till att detta sker samt konsekvenserna av dessa justeringar. Även om målsättningen med studien var att fokusera på ett stort industriprojekt har det visat sig finnas både likheter och olikheter mellan stora och små projekt, vilket är en av de reflektioner som diskuteras i det avslutande kapitlet. Preliminära slutsatserna är bland annat att bedömningen av riskkostnader inför anbudet är av mycket stor vikt för genomförandet av projektet samt att det behövs gemensam terminologi och tydlighet kring risker i projektet. En annan preliminär slutsats är att riskanalysen bör genomföras tidigt inför ett anbud för att kunna sänka pris mot kund eller få möjligheten till större vinst alternativt ges ökad förmåga att hantera oönskade händelser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)