Ägarkoncentration och användandet av aktiebaserad ersättning i svenska börsnoterade företag, en statistisk undersökning

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Utifrån agent-principalteorin så tenderar det att uppstå enintressekonflikt mellan ledningen i ett företag och företagets ägare. Konflikten beror på attledningen och ägarna kan ha olika egenintressen som de beaktar. För att försöka motverka dennaproblematik kan företag införa aktiebaserade ersättningssystem som en del av VD:ns lön för attförsöka sammanföra VD:ns och aktieägarnas intressen. Tidigare studier har gjorts för attundersöka frekvensen och omfattningen av dessa ersättningssystem i företag baserade i ländermed en handelsrätt präglad av en angloamerikansk eller kontinentaleuropeisk tradition. Men fåstudier har gjorts om hur företag som verkar under nordisk rätt, som är en blandning av de tvåtidigare nämnda systemen, använder sig av aktiebaserad ersättning till sina VD:ar.Syfte: Huvudsyftet med studien är att undersöka huruvida ägarkoncentration har en påverkan påanvändandet av aktiebaserad ersättning till VD:ar i svenska företag noterade påstockholmsbörsen. Studien kollar också på hur företagsstorlek och redan befintligt aktieägandehos VD:n påverkar användandet av aktiebaserad ersättning.Avgränsningar: Studien undersöker svenska företag noterade på Stockholmsbörsen somtillämpar IFRS som redovisningsprincip. Studien är avgränsad till 1 år (2018) för att på så sätt fåen större spridning på våra observationer. För att ett företag ska få ingå i studien krävs att detfinns redovisning för hela 2018, att inget VD byte har skett under året och att tillräckliginformation finns tillgänglig.Metod: Datan samlades in manuellt genom att titta på 2018 års årsredovisningar för 246 svenskaföretag noterade på Stockholmsbörsen och genom användandet av databasen S&P Capital IQ. Enenkel logistisk regressionsmodell med robusta standardfel användes sedan för att göra entvärsnittsanalys. Resultatet från regressionsmodellen analyseras sedan utifrån studiens teoretiskareferensram.Resultat och slutsatser: Studien finner ingen signifikant korrelation mellan ägarkoncentrationoch användandet av aktiebaserad VD ersättning i svenska börsnoterade företag. Studien finneristället att företagsstorlek är den främsta orsaken till användandet av aktiebaserad ersättning förVD:ar i svenska börsnoterade företag.Förslag till fortsatt forskning: Att göra en studie som undersöker hur internationell rekryteringhos stora företag påverkar sammansättningen av VD:ns kompensationspaket. Det vore ävenrelevant att utföra en studie där man undersöker sambandet mellan ROE, Aktieavkastning ochaktiebaserad VD ersättning. Slutligen vore det av intresse att utföra en likartad studie, men mananvänder sig av paneldata istället för tvärsnittsdata, för att därigenom få data över en längreperiod.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)