Tullager - En nytta full av utmaningar - En explorativ studie om fördelar och utmaningar med användandet av tullager

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Inom EU sker handel under frihandelsavtal. Det innebär att företag kan handla med andra företag inom unionen utan att köpet regleras av tullar, importkvoter och andra handelspolitiska åtgärder. Företag inom gemenskapen kan köpa varor fritt från avgifter, vilket ger en stor ekonomisk fördel. Då handel bedrivs med länder utanför frihandelszonen sker det inte längre under frihandelsavtal, vilket betyder att importavgifter kommer behöva betalas för att ta in varorna i landet. För att hjälpa näringslivet att hantera den påverkan avgifterna kan ha på ett företags likvida medel har ett speciellt förfarande tagits fram, kallat tullager. Den största fördelen med användandet av tullager är att avgifter i form av moms, tullavgifter och andra avgifter knutna till import kan förskjutas fram tills det att varorna ska användas. Men tullageranvändandet innebär också att krav och regler ställs på användare från myndigheternas sida. De krav som ställs är strikta och specifika, vilka för många inom området är svåröverskådliga och svåra att förstå, vilket i vissa fall lett till problem.Arbetet tar sin utgångspunkt i att försöka skapa klarhet över de fördelar och utmaningar som kan lokaliseras inom området. Sedan tidigare återfinns nästintill ingen utarbetad teoretisk grund och det finns väldigt lite information att tillgå förutom det som Tullverket tillhandahåller. Genom att använda ett explorativt tillvägagångssätt är målet med arbetet att bidra till att upptäcka och förstå fördelar och utmaningar med användandet av tullager. Detta har främst skett genom intervjuer med personer som aktivt arbetar med tullhantering och genom information som Tullverket tillhandahållit. Under arbetets gång upptäcktes att lagstiftningen inom EU står inför en stor omstrukturering där all tullhantering efter 1 maj 2016 ska komma att hanteras elektroniskt. Inom lagstiftningen kommer även bestämmelser kring tullagerförfarandet att beröras. Strukturen som i dagsläget finns kommer antagligen att omarbetas och kraven som ställs idag tros att bli högre med den nya lagstiftningen. Förändringarna skapar på vissa håll osäkerhet och frågor om hur detta kommer påverka verksamheter.Uppsatsens slutsats belyser att det finns fördelar som inte nämns av myndigheten Tullverket. Dessa fördelar handlar om en ökad kontroll över det egna varuflödet, som kan leda till effektiviseringar samt möjlighet att hitta problem som tidigare inte upptäckts. Uppsatsen belyser även att det finns utmaningar, och att många av dessa kan kopplas till att det kunskapsbehov som idag finns inom området inte tillgodoses. Andra stora utmaningar som upptäckts kan kopplas till den omstrukturering som all tullhantering inom EU står inför i samband med den nya lagstiftningen och osäkerheten den bidrar till.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)