Betydelsen av ett företags CSR-arbetemed avseende på motivation hos deras anställda : Undersökning av motivation hos anställda tjänstemän på industriföretaget Atlas Copco i Stockholm till följd av deras CSR-arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell produktion

Författare: Joakim Helgodt; Christoffer Orrgren; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Idag är CSR (Corporate Social Responsibility) ett ämne som har blivit mycket populärt och viktigt bland företag att arbeta med. Orsakerna till detta är många, bland annat för att stärka sitt varumärke och bli mer konkurrenskraftig samt att kunna kopplas ihop med ansvarsfullt företagande. Ett annat mål med ett företags CSR-arbete kan vara att öka motivationen hos medarbetarna för att uppnå bättre resultat. Detta är syftet med denna rapport. Att undersöka huruvida ett företags CSR-arbete påverkar de anställdas motivation. Metoden som används för att ta fram data har varit intervjuer av anställda på olika avdelningarpå Atlas Copco och som inte tillhör ledningen. Resultatet av intervjuerna har sedan jämförts med vad teorier i ämnet pekar på. De teorier som använts är bland annat Maslows behovsteori och Herzbergs motivationsteori. Dessutom har Atlas Copcos egen information angående deras CSRarbete legat till grund för teorin. Resultaten av intervjuerna följde i stort sätt varandra med vissa undantag. På många frågor blev resultatet att det CSR-arbete som Atlas Copco bedriver påverkas de anställda på ett positivt sätt som kan ses som att motivationen ökar. Men en intervju gav andra resultat som istället pekade på att personens motivation inte var kopplad direkt till de projekt som Atlas Copco bedriver med avseende på socialt ansvar. Istället var det faktorer som lön, utbildning och trygghet på arbetsplatsen som ökade hennes motivation. En av slutsatserna av denna rapport är att anställda på Atlas Copco påverkas olika av företagets CSR-arbete beroende på om de börjat jobba för Atlas Copco tidigt eller sent i deras karriär. De som kom till Atlas Copco tidigt i deras karriär uppskattar mer de välgörande projekt somföretaget arbetar med. Medans interna CSR-frågor som möjlighet till utbildning är viktigt för de som började på Atlas Copco senare i karriären. Sammanfattningsvis kan det konstateras att CSR har en tydlig påverkan på majoriteten av de anställdas motivation på Atlas Copco.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)