Distriktssköterskors erfarenheter av att främja egenvårdsförmågan hos äldre patienter med diabetes typ 2 : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom som ökar i samhället och bland de äldre. Många av dessa har ett behov av omvårdnadsinsatser i form av hemsjukvård. Hemsjukvården är en vårdform som ökar i takt med att sjukhusen får ett minskat antal vårdplatser. Detta innebär ett ökat krav på hemsjukvården och dess resurser. Egenvård är en central del inom diabetesvården och när den fungerar väl kan den minska risken för diabetesrelaterade komplikationer. Dock har äldre svårare att upprätthålla en god egenvårdsförmåga relaterat till det naturliga åldrandet och andra eventuella sjukdomar.Syfte: Syftet med studien var att belysa distriktssköterskornas erfarenheter av att främja egenvårdsförmågan hos äldre patienter med diabetes typ 2 i hemsjukvården.Metod: Data analyserades med en induktiv ansats utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Datainsamlingen gjordes genom intervjuer med tio distriktssköterskor verksamma inom hemsjukvård.Resultat: Ur analysen framträdde temat Betydelsen av att möjliggöra för små diabetesrelaterade livsstilsförändringar, samt tre kategorier; Den äldres begränsningar för egenvård, Individanpassad egenvårdsrådgivning och Samverkan mellan olika yrkesgrupper med sju underkategorier.Konklusion: Studien påvisar att distriktssköterskorna har en stödjande roll i att främja patienternas egenvårdsförmåga. De tar hjälp av andra professioner för att förse patienterna med de verktyg och insatser som behövs för att på bästa sätt främja deras självständighet och möjlighet att utföra egenvård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)