Att våga utmanas för att utvecklas - tolkningar, förväntningar och tillit i rektors pedagogiska ledarskap över undervisningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Studiens övergripande syfte var att undersöka rektorer och lärares tolkningar respektive lärares förväntningar på rektors pedagogiska ledarskap, samt tillit som en förutsättning för ledarskapets innehåll och karaktär. Diskrepansen mellan rektors formella befogenheter och vilken legitimitet rektor får från lärarlaget har därmed undersökts, liksom hur fokuset på rektors pedagogiska ledarskap och utvecklingen av undervisningen väcker frågor om gränsdragningen mellan rektor och lärare som två skilda professioner.Metoden var kvalitativ genom semistrukturerade intervjuer med två rektorer och tre lärare på två olika skolor. Empirin analyserades utifrån en induktiv analysmetod där empiriska obser vationer fått styra analysen, dock med utgångspunkt i de tre övergripande frågeställningarna.Lärares och rektorers tolkningar av rektors uppdrag att agera pedagogisk ledare framstår i stu dien som samstämmiga, till den grad att båda parter beskriver ett mer övergripande, trans formativt ledarskap samt vikten av forum för kollegialt lärande som en central del i utvecklings arbetet. Samtidigt framträder en bild av hur lärare tenderar uppvisa ett motstånd mot att bli utmanade av rektor i fråga om sin undervisning, vilket kan försvåra för ett mer undervisnings nära pedagogiskt ledarskap. Tillit i relationerna mellan lärare och rektor framstår som en viktig komponent att ta hänsyn till för att förstå hur rektors pedagogiska ledarskap över under visningen tar form i praktik. Aspekter som bygger tillit för rektors pedagogiska ledarskap visar sig i mångt och mycket vara allmänna mellanmänskliga faktorer som kräver tid för att bygga upp. Dock framstår rektors pedagogiska kompetenser, såsom egen lärarerfarenhet och ämnes kunskaper, som särskilt viktiga för att rektorerna ska kunna komma nära undervisningen och delta i utvecklingen av densamma.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)