Att främja en cirkulär ekonomi genom offentlig upphandling: En fallstudie om hur entrémattor kan upphandlas cirkulärt

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Innovationsteknik

Sammanfattning: Ett sätt att angripa de miljöproblem vi står inför idag är att sträva mot en cirkulär ekonomi. En cirkulär ekonomi där avfall inte uppstår utan där produkter istället utnyttjas till fullo och material cirkuleras antingen via materialåtervinning eller regenereras via biosfären. Syftet med detta examensarbete, som har genomförts hos den koncernövergripande upphandlingsenheten i Malmö stad, är att bidra till en ökad förståelse för hur offentlig upphandling, i och med dess stora omfattning, skulle kunna främja en cirkulär ekonomi. En fallstudie för objektet entrémattor har genomförts med målet att finna lösningar för hur entrémattor kan upphandlas cirkulärt samt för att kunna dra lärdomar till andra upphandlingar. Huvuddatainsamlingen utgjordes av 11 kvalitativa intervjuer med representanter för användare, leverantörer och upphandlande myndigheter inom området. För standardiserade entrémattor som hyrs, vilket till stora delar är fallet idag, appliceras redan flera cirkulära möjligheter däribland lång livslängd, delande och återanvändning. En slutsats är därav att hyra, jämfört med att köpa, är något som torde vara intressant att överväga även vid andra upphandlingar. På materialnivå cirkulerar resurser dock inte, t.ex. efterfrågas inte mattor gjorda av återvunnet material, gamla mattor materialåtervinns inte samt alla transporter är inte fossilfria. För att materialet ska cirkuleras behöver olika kriterier adderas vid kommande upphandlingar. En annan slutsats är vikten av att se upphandlingsobjektet i sitt sammanhang. Här handlar det om att se entrémattorna som en del i en entré i en fastighet. En väl utformad entré, där entrémattan behöver kombineras med andra mattor, kan minska städbehovet och fastigheten kan skyddas från onödigt slitage. Ett nytt alternativ som kan övervägas vore att upphandla en funktion såsom: “en entré som, med låg miljöpåverkan, stoppar smuts och väta”. Detta skulle ge leverantörer incitament att finna optimerade, och kanske nya, lösningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)