Hälso- och sjukvårdskuratorslegitimation - fortfarande i sin linda? : En kvalitativ studie om hur införandet av legitimation har påverkat kuratorer inom hälso- och sjukvård.

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka om införandet av legitimation har påverkat kuratorer inom hälso- och sjukvård. Syftet mynnade ut i forskningsfrågor rörande hur legitimationen haft påverkan avseende deras professionella status, arbetssätt och yrkesroll i det tvärprofessionella arbetet inom hälso- och sjukvården. Studien har genomförts med kvalitativ metod. För att besvara forskningsfrågorna har halvstrukturerade intervjuer med legitimerade hälso- och sjukvårdskuratorer genomförts. Den insamlade empirin analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Vi analyserade vår empiri med stöd av en teoretisk ram knuten till professionsteori samt tidigare forskning. Resultatet visade att införandet av legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer inte haft någon konkret påverkan varken rörande deras professionella status, arbetssätt eller roll i det tvärprofessionella arbetet. Bidragande orsaker som framkom i resultatet var att kuratorns kompetens är bred och arbetet kan se olika ut beroende på kontext. Resultatet visade vidare att kuratorerna inte upplevde sig ha en tydlig arbetsbeskrivning, vilket ledde till svårigheter med att tydliggöra yrkesrollen för omgivningen och för sig själva. En slutsats som dras är att det tycks krävas större ansträngning från arbetsgivare för att lyckas förverkliga de politiska intentionerna med införandet av legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)