Varumärken – Hantering enligt IFRS 3 och IAS 38

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Malou Swenson; Charlotte Nätstrand; [2006]

Nyckelord: Business and economics;

Sammanfattning: Titel: Bakgrund och problem:Från och med 1 januari, 2005 ska alla svenska börsnoterade företag redovisa i enlighetmed IFRS. Vid företagsförvärv gäller i och med de nya reglerna nu IFRS 3 tillsammansmed IAS 38. De nya reglerna innebär bland annat att företag ska ta upp förvärvadevarumärken i balansräkningen. Tidigare har de endast redovisats som en del av goodwill.Internt upparbetade varumärken har inte tidigare och får inte heller nu tas upp ibalansräkningen. I och med att förvärvade varumärken nu särskiljs från goodwilluppkommer för företagen även frågan om hur varumärken ska värderas samt hurnyttjandeperioden ska bedömas. Det finns ett antal utarbetade metoder för värdering avvarumärken, men det finns inom ramen för reglerna även möjlighet att utarbeta egna.Syfte:Detta arbete söker utreda hur börsnoterade företag i Sverige kommer att gå tillväga ihanteringen av varumärken i redovisningen i och med införandet av IFRS/IAS.Avgränsningar:Trots att det nu är fler immateriella tillgångar som i och med införandet av IFRS/IAS skasärskiljas från goodwill, behandlar uppsatsen endast hanteringen av varumärken. Dessutomligger tyngdpunkten på de förändringar och eventuella problem som kan uppstå.Metod:En textstudie har genomförts samt ett antal intervjuer varav två varit besöksintervjuer ochresterande har varit mailintervjuer.Resultat och slutsatser:Under uppsatsarbetet framkom att den mest använda värderingsmetoden här i Sverige ärRelief from Royalty. Det visade sig även att verklighetens hantering av varumärkenskiljer sig en del från det reglerna förespråkar.Förslag till fortsatt forskning:Utreda i vilken utsträckning företag verkligen redovisar varumärken som egen post ibalansräkningen samt om detta är något som ökar i omfattning under kommande år. Fårreglerna några större effekter på företagens ekonomiska ställning? Hur viktig är genomskådlighetenför externa användare? Borde företag ha möjlighet att redovisa interntupparbetade varumärken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)