Stigmatisering och identitet : Hur sex ungdomar i Husby upplever sitt bostadsområde

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Syftet med denna studie var att undersöka hur ungdomars identitetsskapande påverkas ur ett stigmatiserat bostadsområde. Vi har därför utrett hur ungdomar upplever den mediala framställningen av bostadsområdet, därtill hur det kan inverka på deras identitetsskapande. Metoden baserades på en kvalitativ ansats där sex ungdomar har intervjuats från Stockholms förort Husby. Teorier som har tillämpats i vår analys var Goffmans stigma teori, Ristilammis förortsdiskurs samt en teoretisering av ”vi” och ”dem”. Med dessa tillämpningar kunde vi identifiera hur ett stigmatiserat bostadsområde upprätthåller och konstruerar ungdomars identitetskapande.Sammanfattningsvis tydde resultatet på att våra respondenter i förorten Husby var medvetna om den stigmatiserande bilden som deras förort beskrivs som. Dock skildes deras egen uppfattning av området i jämförelse med den tillskrivna. Ungdomarna var medvetna om det negativa anseendet av sin ort, men vi uppmärksammade att gemenskapen överväger denna negativitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)