Konflikter mellan barn i förskolan : Intervjuer med pedagoger om deras erfarenhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Detta arbete handlar om att studera vilka olika strategier som pedagoger i förskolan använder för att lösa konflikter mellan barnen. Syftet har varit att studera hur konflikter mellan barnen uppfattas och hanteras inom och mellan olika personalgrupper på förskolan. För att avgränsa vår undersökning utgick vi från två frågeställningar: • Hur uppfattas och beskrivs konflikter mellan barn i förskolan? • Vilka beskrivningar gör pedagoger av konflikthanterings situationer i förskolan? För att samla in vårt datamaterial har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med 9 pedagoger inom förskoleverksamheten. För att få spridning på svaren har vi utfört intervjuerna på tre olika förskolor och på dessa har vi samtalat både med utbildade förskollärare och barnskötare. Som utgångspunkt har vi använt oss av två teorier, konstruktivismen och den sociokulturella inriktningen. Båda dessa anser vi ligga bra till grund för att genomföra arbetet. I det resultatet som vi har fått fram kan vi dra slutsatser kring att den generella uppfattningen bland de pedagoger som vi har intervjuat, är att kommunikation är viktigt i konfliktsituationer, att barnen får delge sitt perspektiv och lyssna på de andra inblandade parterna. Om en konflikt eskalerar och inte kan lösas mellan barnen så är svaren samstämmiga i att man skall avbryta konflikten. Flera av de tillfrågade svarade även att man arbetade i någon form förebyggande mot konflikter, inte för att de helt skulle försvinna men att man på så sätt skulle förbereda barnen att de kommer möta personer med andra åsikter än de egna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)