Schemies, skagheads och ladettes: Om att översätta kulturspecifika begrepp i en populärvetenskaplig filmanalys av Trainspotting

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Översättarutbildningen

Sammanfattning: Detta examensarbete baseras på en översättning av en populärvetenskaplig filmanalys som är skriven av Murray Smith (2002). Filmen som analyseras heter Trainspotting och är regisserad av Danny Boyle (1996). Analysen av översättningen består av en källtextanalys, ett avsnitt om överväganden som gjorts inför översättningen och en fördjupning av de översättningsproblem som uppstått under arbetets gång. Källtextanalysen utgår från Lennart Hellspong och Per Ledins (1997) modell för brukstextanalys och fördjupningsavsnittet utgår från Birgitta Englund Dimitrovas (2005) forskning om explicitering vid översättning. I fördjupningsavsnittet tas expliciteringar av sorten tillägg upp som lösningar på hur man överför begrepp som är specifika för originaltextens kultur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)