Sjuksköterskors erfarenheter av deras första verksamma år : en intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskeutbildningen är en treårig utbildning som bedrivs på universitets- och högskolenivå. Efter genomförd utbildning ansöker studenten om sjuksköterskelegitimation och sedan är det dags att börja arbeta. Att vara ny på en arbetsplats kan vara utmanande. Det är mycket som ska läras under en begränsad tid. Detta kan leda till att nyanställda känner sig överbelastade.  Syfte: Syftet med studien var att undersöka‌ ‌sjuksköterskors erfarenheter av det första verksamma år.  Metod: En kvalitativ, semistrukturerad intervjustudie har utförts. Intervjuerna har transkriberats och en kvalitativ innehållsanalys har genomförts. Denna resulterade i fem kategorier; Introduktion, samarbete, arbetsbelastning, stöd från kollegor och chef samt råd till andra nya sjuksköterskor.  Resultat: Resultatet visar att informanterna till största delen har varit nöjda med sin första tid i yrket. De talar om olika svårigheter, såsom att lära sig prioritera arbetet för en minskad arbetsbelastning. Resultatet visar vikten av en lång introduktion under minst fem veckor, för att få möjlighet till kunskap om hur arbetet ska prioriteras. Det framkommer även hur betydelsefullt stödet från kollegor är.  Slutsats: Att tillåta sig själv att vara ny och att fråga sina kollegor är viktigt liksom en lång introduktion för att lära sig prioritera. Att reflektera över en arbetsdag minskar risken för att ta med sig arbetet hem. Kliniska implikationer: Förhoppningar finns att studien ska ge en förståelse kring vad en nyexaminerad sjuksköterska tycker är viktig och vad som behövs för att deras första tid i yrket ska bli så bra som möjligt.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)