Saken eller sättet? En studie i vänsterpartiers påverkan på gröna partiers framgångar i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: När miljöpartier bildades under 1980-talets Norden slog de igenom med mycket starkare kraft i Sverige och Finland än i Norge och Danmark. En förklaring går att finna i de etablerade partiernas beteende. Vi har gjort en studie av vänsterpartiers påverkan på gröna partiers framgång i Norden under 1980-talet. Vi använder teorier om vikten av sakfrågeröstning, förändrade röstmönster och ideologiska positioneringar för att avgöra om lyftandet av den gröna frågan och ideologi tillsammans kan förklara framgången. Vi undersöker vänsterpartiers valmanifest med en kvantitativ och en kvalitativ metod som analyserar förekomst av gröna sakfrågor och partiers ideologiska skillnader. Resultatet visar att gröna sakfrågor och ideologi bland vänsterpartier i Finland, Danmark och Norge delvis kan förklara miljöpartiers framgångar. I Sveriges fall så agerade vänsterpartiet annorlunda än förväntat, likväl uppstod ett miljöparti i Sverige. Därav förblir det svenska fallet ett mysterium som är värt att titta på inför framtida forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)