Ansvars- och säkerhetskultur i Flygvapnet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Sammanfattning:

Flygverksamhet är till sin karaktär krävande, komplex och förenad med stora risker. I och med detta följer ett stort ansvarstagande. Syftet med denna uppsats är att skapa en djupare förståelse för ansvars- och säkerhetskulturen i Flygvapnet. Delfrågor som författaren ställer för att besvara problemformuleringen är: Hur ser ansvars- och säkerhetskulturen ut i Flygvapnet? Hur manifesteras den skriftligt i regler och policys? Hur upprätthålls och reproduceras den av medlemmarna? Det teoretiska ansatsen i uppsatsen utgörs av institutionell teori och ett sociokulturellt perspektiv. Den empiriska delen består av intervjuer, den flygoperationella manualen samt utbildningsreglemente grundläggande flygutbildning. För att besvara frågeställningarna används en kvalitativ metod och den empiriska delen analyseras med hjälp av det teoretiska perspektivet. Studien visar att ansvars- och säkerhetskulturen i Flygvapnet är väl rotad. Ansvarskulturen bygger på ett väl utvecklat formellt regelverk, starka traditioner formade under en lång tid och inflytelserik utbildning och pedagogik. En viktig del av ansvarskulturen utgörs av hur man tar hand om erfarenheter genom ett system för driftstörningsanmälningarna, vilket bygger på öppenhet varför sanktioner inte förekommer. Utmärkande för medlemmarna är: en god självkänsla, hög motivation, seriositet och en väl utvecklad etik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)