Säkra före det osäkra? : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Studien är en kvalitativ intervjustudie som genomfördes i samarbete med Scania CV AB. Syftet är att kartlägga hur man resonerar kring begreppet säkerhet i förhållande till Organizational Behavioral Management (OBM). Studien presenterar OBMs beteendeanalys ABC-modellen för att beskriva hur ett beteende kan aktiveras samt vilka konsekvenser det har. Den avser även att introducera DCOM och Beteendebaserad säkerhet (BBS) som kompletterande verktyg att arbeta med. Målgruppen i studien är truckförare på Chassi. Chassi är en avdelning på Scania där själva produktionen av lastbilar och bussar sker. Det övergripande problemet är att truck- och gångtrafik arbetar väldigt nära varandra, vilket resulterar i att avvikelser, tillbud och olyckor sker och utmaningen är att ta reda på varför. Det resulterade i tre frågeställningar: 1)Hur resonerar man kring säkert och osäkert beteende och säkerhet? 2) Varför gör man osäkra handlingar? 3) Är negativa konsekvenser för ett felaktigt beteende lösningen eller finns den någon annanstans? Resultatet visar att målgruppen har ett bra resonemang om säkerhet och man vill sträva efter en säker arbetsplats. Diskussionen handlar företrädelsevis om osäkert beteende och hur man kan eliminera det hellre än hur man kan förstärka ett säkerhet beteende. Studien visar att man som truckförare möter flertalet tydliga aktiverare, som triggar osäkra beteenden och att konsekvenserna för att försvaga dem är inte tillräckliga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)