Jämställdhet för vem? : En policyanalys av jämställdhetsprojekt för offentliga miljöer

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Sammanfattning: Stadens utformning domineras av värderingar och normer som präglar vårt sätt att vara, leva och röra oss i staden. På senare år går det att se en ökad trend av kortvariga projekt som ett sätt att hantera frågor som ojämlika platser i staden. Syftet med denna studie är att undersöka lokala projekt i Botkyrka kommun och Malmö stad och dess påverkan på maktrelationer betraktat ur ett intersektionellt - perspektiv, samt studera projektpolitikens möjligheter att uppnå långsiktig förändring av maktrelationer. Carol Bacchi´s What´s the problem represented to be? -approach kommer att användas för att besvara studiens frågeställningar som syftar till att redogöra för olika problemrepresentationer, effekterna av projektens problemrepresentationer samt projektpolitikens förändringspotential. Resultatet som presenteras visar på att olika problemrepresentationer leder till olika sätt att förhålla sig till dialogprocessen i de olika projekten. Möjlighet till politisering skapar potential för en långsiktig förändring av maktförhållanden i staden genom att tydliggöra för motsättningar och konflikter. Tenderar projekt att endast lyfta den ”rätta” bilden genom marknadsföring resulterar det snarare i en avpolitiserande praktik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)