Fibromyalgi och dess effekt på det dagliga livet

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Kenneth Mohlin; [2008-12-01]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Fibromyalgi är ett kroniskt tillstånd som påverkar muskler och leder. Sjukdomenutmärker sig med kronisk smärta över hela kroppen, med massiv trötthet ochsömnproblem. Man räknar med att mellan 80 000 och 250 000 är drabbade av dennasjukdom i Sverige. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur fibromyalgipåverkar individens dagliga liv. Detta gjordes med hjälp av databaserna CINAHL,PubMed och AMED. Tolv artiklar var funna och granskade med hjälp av riktlinjer föratt säkerhetsställa den högsta möjliga kvalitet. Detta var åstadkommet bland annatgenom att titta i artiklarna hur urvalet hade blivit genomfört, om det handlade omintervjuer och om fenomenet var beskrivet i artiklarna. Dessutom var texternakondenserade, kodade och abstraherade. Resultatet av detta blev skapandet av tvåteman. Det ena var fysiska & psykiska perspektiv och den andra var sociala perspektiv.Det fysiska & psykiska perspektivet visade att människor med fibromyalgi hadesvårigheter att bemästra smärta, utmattning, depressioner och ångest som påverkadebåde identiteten och välbefinnandet destruktivt. Detta resulterade att dennasjukdomsgrupp fann det svårt att orka med dagen. Det sociala perspektivet visade attmänniskor med fibromyalgi hade svårigheter att bli accepterad av närstående,sjukvårdsinstitutioner och arbetsmarknaden på grund av svårigheten att diagnostiseraoch behandla sjukdomen. Detta ledde bland annat till finansiella svårigheter, isoleringoch inaktivitet inom familjelivet. Det fanns dock en vilja av många med fibromyalgi attförsöka göra det bästa av situationen med hjälp av information till allmänheten,förbättrade arbetsmiljöer samt att kunna föra bättre dialoger med sjukvårdspersonal iframtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)