Att ta vid där lagen slutar: En analys av EU-domstolen som policyskapare inom ramen för den europeiska arresteringsordern

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att analysera hur och i vilken utsträckning EU-domstolen har skapat och förändrat policy inom ramen för den europeiska arresteringsordern.Studien betonar domstolens förhållningssätt till lagen och lagens utformning som två viktiga faktorer för domstolens inflytande på policy.Teori: Studien tar sin utgångspunkt i att en juridifiering av politiken har gjort domstolar till viktiga aktörer i utformningen av policy. Domstolens roll som policyskapare studeras utifrån teorier om juridiskt beslutsfattande som återhållsamt eller aktivistiskt.Metod: EU-domstolens förhandsavgöranden gällande den europeiska arresteringsordern studeras utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Studiens material tolkas utifrån två analysverktyg för att identifiera olika tendenser till policyskapande i domstolensavgöranden.Resultat: EU-domstolen har i stor utsträckning skapat policy inom ramen för arresteringsordern genom att utforma lagen eller prioriteringar inom den. Det har främst gjorts genom ett aktivistiskt förhållningssätt till lagen där domstolen har tillskrivit lagens begrepp nyttinnehåll eller begränsningar. Genom att ta vid där lagen slutar har domstolen influerat utformningen av policy och reglerat relationen mellan politikens styrande principer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)