Miljömässig hållbarhet inom försörjningskedjor : En studie i hur svenska företag kan säkerställa prestationer inom miljömässig hållbarhet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Victor Paridon; Jesper Ulmehag; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:   Sammanfattning  Hållbar utveckling ses av många som en nödvändighet för att framtidens befolkning ska kunna ha samma möjligheter och förutsättningar som  dagens generation har växt upp med. De globala målen för en hållbar utveckling berör bland annat hur världen ska sträva mot att tillhandahålla hållbara industrier, nya innovationer samt att strukturer som främjar en mer hållbar konsumtion och produktion ska säkerställas. I takt med olika interna och externa faktorer, exempelvis den ökade globaliseringen och ökad marknadskonkurrens, så påverkas dagens svenska företag gällande hur de anskaffar sig material och produkter, vilket i slutändan kan innebära att försörjningskedjan blir allt längre och alltmer komplex i sin natur och dess miljömässiga påverkan blir allt svårare att fastställa.  Med denna studie vill författarna besvara forskningsfrågan “Hur kan prestationsmätningar gällande miljömässig hållbarhet genomföras inom en försörjningskedja?”  Författarna har genomfört en fallstudie med syfte att skapa ett praktiskt  applicerbart ramverk över hur prestationsmätningar kan förknippas med miljömässig hållbarhet inom en försörjningskedja. Detta då författarna ansåg att ett praktiskt ramverk saknades idag, framför allt  i  en svensk kontext.  För att undersöka hur dagens  forskning ser ut inom området genomfördes en litteratursökning via Umeå universitetsbiblioteks  e-tjänst  där författarna upptäckte att ett ramverk i en svensk kontext saknades. Författarna började därefter undersöka olika teorier angående prestationsmätningar för att identifiera hur befintliga system och teorier ser ut, för att därefter undersöka teorier och system angående miljömässig hållbarhet inom försörjningskedjan. De teorier och system som har valts att framföras i denna studie är Supply chain management, Triple bottom line, Green supply chain management, Performance measurement system, Supply chain performance measurement system och Balanserat styrkort.  För insamling av empiri har semi-strukturerade intervjuer genomförts där svaren ger en bild över dagens förutsättningar och förhoppningar inför framtiden hos svenska företag med respondenter från olika led av olika försörjningskedjor.  Genom ett bekvämlighetsurval har författarna tillfrågat respondenter med yrkeserfarenhet och i olika mån erfarenhet att arbeta inom en försörjningskedja för att knyta an de befintliga teorierna med respondenternas svar.    I studien har empiri med teori använts för att skapa ett praktiskt applicerbart ramverk som företag inom Sverige kan använda för att implementera prestationsmätningar både internt och externt, där förslag på olika miljömässigt hållbara åtgärder har kompletterat modellen. Modellen redogör för de hinder som finns och kan uppstå samt hur en ledning kan lösa dessa. Ramverket visar en stödjande figur över hur företag kan implementera ett prestationsmätningssystem både internt med även externt över försörjningskedjan. Ramverket består av fem steg som visar hur ett prestationsmätningssystem kan appliceras över ett enskilt men även flertalet olika verksamheter.       

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)