En situationsanpassad dokumentation - en fallstudie om implementering av pedagogisk dokumentation i förskolan

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Det svenska skolsystemet har kritiserats för dess mål- och resultatstyrning med ökade krav på administrativa uppgifter i form av dokumentation för de skolanställda. Fokus på mätbara mål- och resultat är en del av styrningsmodellen New Public Management som har reformerat den offentliga förvaltningen. Utifrån en fallstudie intervjuas ett antal förskoleanställda om deras upplevelser av dokumentation i förskoleverksamheten. Begreppet dokumentation konkretiseras till pedagogisk dokumentation vilket omfattar digital och skriftlig dokumentation. Studien syftar till att ge en bild av de förskoleanställdas roll som tjänstemän där implementeringen av den pedagogiska dokumentationen ska anpassas till den egna verksamheten samtidigt som Skolverkets riktlinjer ska följas. Intervjumaterialet analyseras utifrån Lipskys teori där förskolepersonalen som gräsrotsbyråkrater förväntas ha en stor handlingsfrihet i sitt arbete och Lundquists teori om betydelsen av att förskolepersonalen förstår, kan och vill genomföra den pedagogiska dokumentationen. Intervjuerna visar att det finns en svårighet med att genomföra dokumentationen i enlighet med Skolverkets riktlinjer på grund resursbrister i verksamheten. Den ökade mål- och resultatstyrningens påverkan på dokumentationen kritiseras och det framkommer att den anställde ibland dokumenterar på ett annat sätt än Skolverket rekommenderar. Analysen av intervjumaterialet visar att den pedagogiska dokumentationen i vissa fall inte implementeras korrekt och kan generera ett annat resultat än Skolverket förväntat sig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)