Arla Sveriges framtida lastbärarstruktur : En fallstudie om kompromissen mellan funktion, ekonomi, arbetsmiljö, miljö och leanprinciper

Detta är en Master-uppsats från KTH/Integrerad produktutveckling

Sammanfattning:

Arla Sveriges lastbärarstruktur utgörs av ett stort antal sekundärförpackningar och lastbärare som används vid transport av produkter. Trots att antalet varianter minskat är lastbärarstrukturen fortfarande dåligt anpassad för att skapa en modulär och flexibel lösning, vilket har resulterat i svårigheter att optimera hanteringen i kyllager och transport. Samtidigt har antalet lastbärarrelaterade olycksfall och belastningsskador ökat under de senaste två åren, vilket har lett till en efterfrågan på en arbetsmiljöutvärdering för att finna förbättrings- åtgärder. Utöver detta arbetar Arla ständigt för att minska miljö- och klimatpåverkan genom hela värdekedjan. Från externt håll har kundernas förändrade ordermönster och butiksutformning bidragit till ytterligare behov av att se över lastbärarstrukturen.

Syftet med projektet är att analysera de två befintliga sekundärförpackningarna rödback och wellpapptråg genom hela värdekedjan med hänsyn till de fem perspektiven: funktion, kostnad, arbetsmiljö, miljö och lean. Målet är att analysen ska resultera i en kravspecifikation samt en rekommendation för var fokus bör ligga och hur framtida lastbärarstruktur bör utformas.

Projektet är utfört som en fallstudie av Arla Sverige. Tekniker som användes var studiebesök, observationer, intervjuer, enkäter, skattningar, tester, ergonomiska bedömningar och analys av historisk data. Analysen omfattade fem sekundärförpackningar, varav tre returemballage (rödback, ny Arlaback och SRS-back) och två engångsemballage (wellpapptråg och plasttråg).

Resultatet visade att rödbacken var mest fördelaktig ur kostnads- och miljöperspektiven. Den nya Arlabacken och SRS-backen var dyrast, men även mest fördelaktig ut funktions-, arbetsmiljö- och leanperspektiven. Engångsemballagen erhöll ofördelaktiga resultat i samtliga kategorier, men ansågs ha en funktionsmässig fördel för kunder som föredrar att inte hantera returgods.

Slutsatsen är att samtliga lastbärarstrukturer har både för- och nackdelar. Rekommendationen utgår från prioriteringen: funktion, arbetsmiljö, miljö och kostnad. Standardisering utifrån lean verksamhetsstrategi anses vara styrande på lång sikt. På grund av rödbackens kostnads- och miljöfördel rekommenderas Arla att på kort sikt fortsätta med dagens lastbärarstruktur och att utvärdera plasttråget med fokus på hållbarhet och funk- tionalitet. Vidare rekommenderas Arla att reducera antalet plocklastbärare samt att standardisera plockteknik och emballagemått. För att säkerställa logistisk vidareutveckling av lastbärarstrukturen rekommenderas Arla att utse en ansvarig person. På lång sikt bör en automation av kyllagret i Kallhäll utvärderas. Till sist rekom- menderas Arla att utvärdera byte till en modulär och flexibel lastbärarstruktur bestående av en EUR-pall, en halvpall, en rullpall, en större back och ett mindre brätte. Detta beräknas resultera i ett flertal fördelar, däribland ökad flödeseffektivitet, sänkt driftkostnad, bättre arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)