Vårdrelationens betydelse vid omvårdnad av intensivvårdspatienten

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Sammanfattning: Att bli svårt sjuk eller skadad innebär, förutom det fysiska traumat, också att vi blir utelämnade till dem som skall vårda oss. För att patient och närstående skall uppleva trygghet i vårdsituationen är det viktigt att sjuksköterskan har förmåga att se och bekräfta patienten och de närstående i deras lidande. Syftet var att beskriva hur den vårdande relationen uppstår och kommer till uttryck mellan intensivvårdssjuksköterskan och patient/närstående. Syftet var också att belysa betydelsen av en vårdande relation. Studien genomfördes i form av en litteraturstudie, där 14 vetenskapliga artiklar granskades. Analysen utgick från syftet och det fenomen som belystes i arbetet relationen mellan intensivvårdssjuksköterskan och patient/närstående. Resultatet visade att den vårdande relationen är viktig för patientens upplevelse av trygghet i vårdsituationen. Vårdrelationen är också viktig då patienten skall bearbeta sina upplevelser av tiden på intensivvårdsavdelningen. I resultatet framkommer att det till stor del är sjuksköterskans ansvar att initiera och upprätthålla en vårdande relation. Kommunikationen är det verktyg som sjuksköterskan använder då hon/han skapar en relation med patienten. Eftersom intensivvårdspatienten ofta är medvetslös eller nedsövd under kortare eller längre perioder av vårdtiden, har närstående en viktig funktion som företrädare för patienten. Att sjuksköterskan har förmåga att bemöta och uppmärksamma även de närstående, har positiv inverkan på omvårdnaden av patienten. I den komplexa miljö som en intensivvårdsavdelning är, kvarstår behovet hos patient och närstående av att sjuksköterskan har förmåga att se och bekräfta den enskilda individens lidande. Att även fortsättningsvis uppmärksamma och diskutera detta faktum, framstår som en viktig uppgift i vården av den svårt sjuka/skadade patienten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)