OSYNLIGGÖR LÄRANDET OMSORGEN I FÖRSKOLAN? – En diskursanalys på hur lärande och omsorg konstrueras i förskolors presentationstexter

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: Syfte: Förskolan tillskrivs traditionellt två olika, konkurrerande uppgifter: Omsorg ochlärande. Begreppen betraktas ofta som förknippade med och beroende av varandra i ettdialektiskt förhållande och som delar av samma helhet. Syftet med denna studie är attbelysa hur dessa begrepp förhåller sig till varandra i förskolors egenproduceradepresentationstexter. Det är ett angeläget ämne då helhetssynen å ena sidan synliggör ochger kraft åt lärandet och de värderingar som det bär med sig, samtidigt som det å andrasidan riskerar att osynliggöra omsorgen och dess tillhörande betydelser och värderingar.Teori: Studien har en socialkonstruktivistisk utgångspunkt med en diskursanalytisk ansats. Vihar inspirerats av framförallt Laclau och Mouffes diskursteori samt Faircloughs kritiskadiskursanalys. De övergripande idéerna vi lyfter är den diskursiva kampen,diskursformationer, antagonism, hegemoni, neutralisering, skillnader mellan diskursivoch social praktik, samt skapandet av subjektpositioner.Metod: Utöver helhetsgreppet som den teoretiska ramen ger oss så har vi även inspirerats avvissa mer analysnära begrepp som diskursordning, intertextualitet och interdiskursivitetsamt tecknens betydelseskapande process. Förskolors presentationstexter på GöteborgsStads hemsida har analyserats genom att fokusera på hur lärande och omsorgkonstrueras och positioneras i relation till varandra.Resultat: Utifrån talet om lärande och omsorg i förskolans presentationstexter har fyra temankunnat urskiljas: Omsorgen som osynlig, det överordnade lärandet, den mätbarakunskapen och förmågor för framtiden. Resultatet visar att i presentationstexternaverkar idén om omsorg ha övertagits av lärandediskursen och att omsorg inte längretycks tillhöra omsorgsdiskursen. Vidare pekar resultatet på att lärandets instrumentellaroll spiller över på omsorgens existentiella roll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)