När normen hänger på håret

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Håravfall vid cytostatikabehandling kan vara traumatiskt, både på grund av att det är kopplat till den cancersjuka kvinnas identitet, men även för att det oftast inte stämmer överens med normerna kring en kvinnas utseende. Det finns mycket forskning kring upplevelsen av att tappa sitt hår under cytostatikabehandling, men bara ett begränsat antal studier om hur kvinnor bemästrar håravfallet. Syftet med studien var att belysa hur kvinnor bemästrar håravfall under cytostatikabehandling och genomfördes som en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med tio kvinnor. Intervjuerna analyserades med latent innehållsanalys inspirerad av Graneheim & Lundman sett utifrån Antonovskys teori om känslan av sammanhang (KASAM.) Resultatet presenteras i ett övergripande tema Strategier för att anpassa sig efter samhällets normer, samt tre subteman Förberedelse skapade en känsla av kontroll, De inre och yttre resurserna gav stöd och Gårdagens vardag blev dagens strävan. Det var viktigt för kvinnorna att försöka smälta in och anpassa sig efter samhällets normer och ideal, de försökte förbereda sig inför håravfallet under cytostatikabehandling, använde sig av inre och yttre resurser samt försökte finna motivation för att bemästra håravfallet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)