Att arbeta tillsammans med ett Shared Service Center : En fallstudie om samverkan mellan Mercuri Urvals Shared Service Center och resterande företaget

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund: Idag läggs ofta stor vikt vid att effektivisera organisationer för att de ska kunna ha en chans på den globalt växande marknaden. Designen av organisationens struktur kan ses som en viktig metod för effektivisering, däribland en struktur innehållandes ett Shared Service Center. Ett Shared Service Center ses som en typ av centralisering och innebär att företag samlar koncerngemensamma processer i en enhet. Vid implementering av en sådan enhet står företaget framför flertalet utmaningar däribland en förändring och utveckling av samverkan.    Syfte: Studiens syfte är att beskriva och öka förståelsen av samverkan mellan ett Shared Service Center och organisationen som helhet utifrån medarbetarnas perspektiv.  Metod: Ur ett hermeneutiskt perspektiv har vi genomfört en kvalitativ fallstudie. Vidare ligger semistrukturerade intervjuer och dokumentstudier till grund för det empiriska materialet.  Slutsats:  Flera faktorer, både positiva och negativa, kan ses ha en påverkan på samverkan i organisationer som har implementerat ett Shared Service Center. Nya arbetsprocesser har ställt högre krav på medarbetare där samverkan har hindrats av opersonlighet och brister i personkemi. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)