Uppfattningar om den (o) tillgängliga platsen: En studie om fyra noder i Göteborg och användares uppfattning om den fysiska miljön

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

Sammanfattning: Transportsektorn idag har en stor påverkan på miljön, vilket är en global utmaning för forskare, planerare och politiker. Efterfrågan på transporter förväntas inte minska i framtiden. För att konkurrera med det individuella bilberoendet krävs bland annat satsningar på kollektivtrafik, inte bara med en förbättrad fysisk infrastruktur, utan via en mängd kombinerade styrmedel som kan uppmuntra beteendeförändring och ökat kollektivt resande. Denna studie är en kandidatuppsats i kulturgeografi, vid Göteborgs universitet. Studiens syfte är att undersöka människors uppfattning av knutpunkter i Göteborg, och om det finns skilda uppfattningar beroende på knutpunktens grad av tillgänglighet. Målet med studien är att ge vägledning om knutpunktens roll i kollektivtrafiken, och studera vad som är viktigt och attraktivt i kollektivtrafiken, ur ett användarperspektiv. För att svara på syftet användes frågeställningarna: • Vilken betydelse har graden av tillgänglighet för människors syn på den fysiska omgivningen runt om och på utvalda knutpunkter i Göteborg?• Hur uppfattas och värderas olika typer av knutpunkter för olika användare?• Finns det attribut på dessa platser som kan skapa incitament för ökat användande och ökat resande? Studiens resultat visar att tillgänglighet på platser med knutpunkter är högt värderat, men att användares uppfattning om den fysiska miljön främst påverkas av platsens egenskaper och attribut. Ett antal faktorer visar sig särskilt attraktiva på platser, även om resultatet är övervägande individuellt präglat, utan samband mellan åldersgrupper och kön. Studien visar på att attraktiva knutpunkter är en strategi som skulle påverka kollektivtrafiken i positiv utsträckning genom att möjligen öka det kollektiva resandet och framför allt skapa en bättre upplevelse av knutpunkter i kollektivtrafiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)